Câu hỏi: Luật An ninh mạng có hiệu lực vào ngày, tháng, năm nào?

Trả lời:

Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019.