A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính

Đây là nội dung Công văn số 320/TTg-KSTT ngày 15/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

 

Đây là nội dung Công văn số 320/TTg-KSTT ngày 15/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Để tiếp tục triển khai thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông một cách thực chất, đạt được mục tiêu đề ra của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam:

Quán triệt và tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ được giao về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, giải phóng nguồn lực xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm người đứng đàu các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao.

Các Bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, tổng hợp số lượng điều kiện kinh doanh, sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành sau khi đã cắt giảm, đơn giản hóa theo từng ngành, từng lĩnh vực quản lý để công bố, công khai theo quy định, đồng thời gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp, công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Bộ Tài chính rà soát, thống kê các sản phẩm, hàng hóa phải chịu sự kiểm tra chuyên ngành của nhiều cơ quan, đơn vị, gửi Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan làm căn cứ tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc hoàn thành nhiệm vụ tập trung một đầu mối duy nhất trong thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với một sản phẩm, hàng hóa; phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, chuẩn hóa hồ sơ, quy trình thực hiện trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia, đảm bảo đúng các phương án cắt giảm, đơn giản hóa hoạt động kiểm tra chuyên ngành đã được phê duyệt và tiến độ triển khai thực hiện áp dụng theo thời hạn có hiệu lực thi hành của văn bản thực thi.

Các bộ, ngành, địa phương  tập trung nâng cao chất lượng giải quyết TTHC; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; hoàn thành triển khai Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC tại bộ, ngành, địa phương trước quý II năm 2019, đảm bảo điều kiện để thực hiện kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia khi được đưa vào vận hành.

Tổ chức triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 ở các bộ, ngành, địa phương theo đúng mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019, đồng thời đảm bảo tích hợp, chia sẻ thông tin với Hệ thống thông tin một cửa cấp bộ, cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Cổng dịch vụ công; khuyến khích các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với các TTHC đã chuẩn hóa, thực hiện thống nhất trên toàn quốc, làm cơ sở để triển khai, áp dụng tại địa phương, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Thủ tướng Chính phủ đã giao Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ tổ chức giao ban định kỳ hoặc đột xuất với các bộ, ngành, địa phương về tình hình, kết quả, giải pháp trong thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, TTHC và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các bộ, ngành, địa phương theo các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao.

Quang Minh


Nguồn: www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video