• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý VPHC

Bộ Tư pháp đang dự thảo Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Ảnh minh họa

Bộ Tư pháp cho biết, xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) và quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC là một lĩnh vực mang tính đặc thù và phức tạp, có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, ở mọi cấp chính quyền; có ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến quyền tài sản, quyền nhân thân của công dân và đến tất cả các doanh nghiệp. Việc xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của các chức danh luật định (gồm 14 loại cơ quan và 183 chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc sự quản lý của nhiều cơ quan khác nhau từ trung ương đến địa phương theo quy định tại các điều từ Điều 38 đến Điều 51 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012). Ngoài ra, còn có một lực lượng không nhỏ người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính quy định trong các nghị định xử phạt vi phạm hành chính. Vì vậy, để quản lý có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về XLVPHC, hoạt động kiểm tra công tác thi hành pháp luật về XLVPHC, cũng như xử lý những sai phạm phát sinh trong quá trình người có thẩm quyền xử lý hành chính thực thi công vụ là rất cần thiết nhằm bảo đảm tính công bằng, khách quan, chính xác, minh bạch trong áp dụng pháp luật trong XLVPHC.

Theo Bộ Tư pháp, Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan là các văn bản quy định chung có tính chất khung (về trình tự, thủ tục…) để xử lý tất cả các hành vi vi phạm pháp luật của công chức, viên chức trong thi hành công vụ. Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức và các văn bản pháp luật có liên quan không thể cụ thể hóa các hành vi vi phạm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức (cán bộ) trong từng lĩnh vực, vì vậy, trong từng lĩnh vực cụ thể, Chính phủ có thể cụ thể hóa các hành vi vi phạm trong thi hành công vụ của lĩnh vực đó gắn với các chế tài xử lý tương ứng (khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lương; giáng chức; cách chức; buộc thôi việc trên cơ sở quy định của Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Trong lĩnh vực XLVPHC hiện nay cũng chưa có quy định từng hành vi vi phạm của cán bộ thì bị xử lý thế nào, ví dụ: Không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì bị cảnh cáo hay phải giáng chức; áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả không đúng, không đầy đủ đối với hành vi vi phạm hành chính thì bị khiển trách hay cảnh cáo; giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính thì bị có bị cách chức không…?

Do chưa có quy định về xử lý kỷ luật đối với vi phạm của cán bộ trong thi hành pháp luật về XLVPHC nên có thể dẫn đến tình trạng, cùng một hành vi vi phạm của cán bộ trong thi hành pháp luật về XLVPHC nhưng mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi địa phương áp dụng một chế tài xử lý khác nhau, có nơi áp dụng chế tài kỷ luật cảnh cáo, có nơi áp dụng chế tài khiển trách… Vì vậy, việc xây dựng Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về XLVPHC, trong đó quy định cụ thể hành vi vi phạm nào bị áp vào chế tài xử lý kỷ luật nào là hết sức cần thiết, tạo nên sự thống nhất, minh bạch trong áp dụng pháp luật.

Thêm vào đó, thực tiễn kiểm tra công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong 5 năm vừa qua (kể từ thời điểm Luật XLVPHC có hiệu lực) cho thấy, các Bộ, ngành, địa phương còn rất lúng túng, thiếu thống nhất trong quá trình triển khai, thực hiện: Kiểm tra như thế nào, theo trình tự, thủ tục nào, áp dụng văn bản quy phạm pháp luật nào để kiểm tra; các cơ quan tiến hành việc kiểm tra cũng như đối tượng được kiểm tra cũng tỏ ra lúng túng, không biết trách nhiệm của mình phải làm gì, đến đâu; các công việc liên quan đến sau kiểm tra là gì, có phải theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kết luận kiểm tra không, việc theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kết luận kiểm tra được thực hiện như thế nào…?

Do vậy, Bộ Tư pháp đã đề xuất dự thảo Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về XLVPHC. Dự thảo gồm 5 chương, 29 điều. Bên cạnh các quy định chung, Bộ Tư pháp đã đề xuất quy định cụ thể như căn cứ kiểm tra, thẩm quyền kiểm tra, nội dung kiểm tra việc thi hành pháp luật XLVPHC, hình thức, cách thức kiểm tra…

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.


Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 14
Hôm nay : 1.168
Năm 2020 : 489.841