Nguyễn Văn Hòa

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Trần Thị Quyên

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Quang Tiến

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Văn Hoa

- Phó Chủ tịch UBND xã