Phí Văn Vui

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Bùi Trung Đông

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nhâm Quang Thoại

- Chủ tịch UBND xã

Lê Văn Cường

- Phó Chủ tịch UBND xã