Vũ Quý Mạnh

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Trần Văn Chinh

- Phó Bí thư Đảng ủy

Phạm Ngọc Kiều

- Chủ tịch UBND xã

Trần Đức Thắng

- Phó Chủ tịch UBND xã