Nguyễn Văn Yêm

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Bùi Cao Giang

- Phó Bí thư Đảng ủy

Đỗ Xuân Trường

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Văn Thành

- Phó Chủ tịch UBND xã