Tô Văn Thuần

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Bùi Văn Việt

- Phó Bí thư Đảng ủy

Phí Văn Khổng

- Chủ tịch UBND xã

Phạm Công Luận

- Phó Chủ tịch UBND xã