Đặng Văn Dũng

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Nguyễn Văn Bằng

- Phó Bí thư Đảng ủy

Hoàng Văn Tiến

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Văn Tặng

- Phó Chủ tịch UBND xã