Bùi Đình Sức

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Nguyễn Công Thính

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Đăng Ngạc

- Chủ tịch UBND xã

Lã Quý Dũng

- Phó Chủ tịch UBND xã