Lại Văn Long

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phạm Công Thụy

- Phó Bí thư Đảng ủy

Quách Tiến Quân

- Chủ tịch UBND xã

Phạm Văn Vui

- Phó Chủ tịch UBND xã