Nguyễn Văn Dụ

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Nhâm Văn Thiềng

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Quang Thưởng

- Chủ tịch UBND xã

Lê Văn Toản

- Phó Chủ tịch UBND xã