Nguyễn Mạnh Hùng

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Thanh Khuyến

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Duyên Hiệp

- Phó Chủ tịch UBND xã