Hà Văn Tâm

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Hoàng Mạnh Hào

- Phó Bí thư Đảng ủy

Trịnh Thế Hùng

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Xuân Sơn

- Phó Chủ tịch UBND xã