Vũ Xuân Phố

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Trần Nam Á

- Phó Bí thư Đảng ủy

Vũ Xuân Khu

- Chủ tịch UBND xã

Vũ Xuân Thành

- Phó Chủ tịch UBND xã