Bùi Quang Tựu

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Nguyễn Văn Bộ

- Phó Bí thư Đảng ủy

Trần Văn Tặng

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Hoàng Lung

- Phó Chủ tịch UBND xã