Nguyễn Trọng Mích

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Nguyễn Trọng Thước

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Hữu Tiến

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Trọng Bát

- Phó Chủ tịch UBND xã