Phạm Thế Quang

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Nguyễn Huy Thành

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Văn Ngọc

- Chủ tịch UBND xã

Vũ Văn Thuân

- Phó Chủ tịch UBND xã