Phạm Sơn Hải

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Vũ Quang Vịnh

- Phó Bí thư Đảng ủy

Trần Văn Tiến

- Chủ tịch UBND xã

Phạm Văn Hiến

- Phó Chủ tịch UBND xã