Tra cứu Dịch vụ công trực tuyến

Danh sách Dịch vụ công trực tuyến

Nhập tên Dịch vụ công trực tuyến hoặc từ khóa liên quan đến Dịch vụ công trực tuyến vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 01: CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH Bưu chính 3
2 THỦ TỤC 02: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH Bưu chính 3
3 THỦ TỤC 03: CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH KHI HẾT HẠN Bưu chính 3
4 THỦ TỤC 04: CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC Bưu chính 3
5 THỦ TỤC 05: CẤP VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH Bưu chính 3
6 THỦ TỤC 06: CẤP LẠI VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC Bưu chính 3
7 THỦ TỤC 01: TRƯNG BÀY TRANH, ẢNH VÀ CÁC HÌNH THỨC THÔNG TIN KHÁC BÊN NGOÀI TRỤ SỞ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI Báo chí 3
8 THỦ TỤC 02: CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN Báo chí 3
9 THỦ TỤC 03: THAY ĐỔI NỘI DUNG GHI TRONG GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN Báo chí 3
10 THỦ TỤC 04: CHO PHÉP HỌP BÁO (TRONG NƯỚC) Báo chí 3
11 THỦ TỤC 05: CHO PHÉP HỌP BÁO (NƯỚC NGOÀI) Báo chí 3
12 THỦ TỤC: 01: KHAI BÁO HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY Xuất bản 3
13 THỦ TỤC: 01: KHAI BÁO HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY Xuất bản 3
14 THỦ TỤC: 01: KHAI BÁO HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY Xuất bản 3
15 THỦ TỤC: 01: KHAI BÁO HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY Xuất bản 3