Tra cứu Dịch vụ công trực tuyến

Danh sách Dịch vụ công trực tuyến

Nhập tên Dịch vụ công trực tuyến hoặc từ khóa liên quan đến Dịch vụ công trực tuyến vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
136 THỦ TỤC 21: CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH (TRONG PHẠM VI NỘI TỈNH). Thủ tục bãi bỏ 3
137 THỦ TỤC 22: XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH Thủ tục bãi bỏ 3
138 THỦ TỤC 25: CẤP PHÉP ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CƠ QUAN BÁO CHÍ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN. Thủ tục bãi bỏ 3
139 THỦ TỤC 26: CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN Thủ tục bãi bỏ 3
140 THỦ TỤC 27: CHO PHÉP HỌP BÁO Thủ tục bãi bỏ 3
141 THỦ TỤC 36: ĐĂNG KÝ THU TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI TRỰC TIẾP TỪ VỆ TINH Thủ tục bãi bỏ 3
142 THỦ TỤC 37: ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THU TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI TRỰC TIẾP TỪ VỆ TINH Thủ tục bãi bỏ 3
143 THỦ TỤC 38: CHO PHÉP CƠ QUAN BÁO CHÍ CỬ PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Thủ tục bãi bỏ 3
144 THỦ TỤC 39: CHO PHÉP CƠ QUAN BÁO CHÍ ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Thủ tục bãi bỏ 3
145 THỦ TỤC 40: THAY ĐỔI NỘI DUNG GHI TRONG GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN Thủ tục bãi bỏ 3
146 THỦ TỤC 41: THỦ TỤC: TRƯNG BÀY TRANH, ẢNH VÀ CÁC HÌNH THỨC THÔNG TIN KHÁC BÊN NGOÀI TRỤ SỞ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI Thủ tục bãi bỏ 3
147 THỦ TỤC 42: THỦ TỤC: CHO PHÉP ĐĂNG TIN, BÀI, PHÁT BIỂU TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG (NƯỚC NGOÀI) Thủ tục bãi bỏ 3
148 THỦ TỤC 43: THỦ TỤC: CHO PHÉP HỌP BÁO (NƯỚC NGOÀI) Thủ tục bãi bỏ 3
149 THỦ TỤC 44: PHÁT HÀNH THÔNG CÁO BÁO CHÍ Thủ tục bãi bỏ 3
150 THỦ TỤC 45: THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU; ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP Thủ tục bãi bỏ 3