Tra cứu Dịch vụ công trực tuyến

Danh sách Dịch vụ công trực tuyến

Nhập tên Dịch vụ công trực tuyến hoặc từ khóa liên quan đến Dịch vụ công trực tuyến vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
151 THỦ TỤC 1: ĐỔI TÊN HỘI Thủ tục bãi bỏ SNV 3
152 THỦ TỤC 2: CHO PHÉP QUỸ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI SAU KHI BỊ TẠM ĐÌNH CHỈ Thủ tục bãi bỏ SNV 3
153 THỦ TỤC 3: CÔNG NHẬN QUỸ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG NHẬN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ Thủ tục bãi bỏ SNV 3
154 THỦ TỤC 5: CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT HỘI Thủ tục bãi bỏ SNV 3
155 THỦ TỤC 6: HỘI TỰ GIẢI THỂ Thủ tục bãi bỏ SNV 3
156 THỦ TỤC 7: HỘI BỊ GIẢI THỂ Thủ tục bãi bỏ SNV 3
157 THỦ TỤC 9: THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ QUỸ Thủ tục bãi bỏ SNV 3
158 THỦ TỤC 10: HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH QUỸ Thủ tục bãi bỏ SNV 3
159 THỦ TỤC 11: QUỸ TỰ GIẢI THỂ Thủ tục bãi bỏ SNV 3
160 THỦ TỤC 12: QUỸ BỊ GIẢI THỂ Thủ tục bãi bỏ SNV 3
161 THỦ TỤC 02: HOÀN TRẢ CÁC KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH Thủ tục bỏ STC 3
162 THỦ TỤC 01: CHI TRẢ NỢ DÂN Thủ tục bỏ STC 3
163 THỦ TỤC 22: CHẤP THUẬN ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NẠO VÉT THEO HÌNH THỨC KẾT HỢP TẬN THU SẢN PHẨM, KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Đường thủy nội địa 3
164 THỦ TỤC 1: CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM BỊ THU HỒI THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM C, D, Đ, E VÀ G KHOẢN 1 ĐIỀU 29 LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH. Thủ tục bãi bỏ 4
165 THỦ TỤC 17: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Thủ tục bãi bỏ 4