Tra cứu Dịch vụ công trực tuyến

Danh sách Dịch vụ công trực tuyến

Nhập tên Dịch vụ công trực tuyến hoặc từ khóa liên quan đến Dịch vụ công trực tuyến vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
61 THỦ TỤC 14: GIẢI THỂ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 3
62 THỦ TỤC 14: GIẢI THỂ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 3
63 THỦ TỤC 14: GIẢI THỂ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 3
64 THỦ TỤC 14: GIẢI THỂ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 3
65 THỦ TỤC 14: GIẢI THỂ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 3
66 THỦ TỤC 14: GIẢI THỂ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 3
67 THỦ TỤC 22: CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC. Giáo dục và đào tạo 3
68 THỦ TỤC 22: CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC. Giáo dục và đào tạo 3
69 THỦ TỤC 22: CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC. Giáo dục và đào tạo 3
70 THỦ TỤC 22: CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC. Giáo dục và đào tạo 3
71 THỦ TỤC 22: CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC. Giáo dục và đào tạo 3
72 THỦ TỤC 22: CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC. Giáo dục và đào tạo 3
73 THỦ TỤC 22: CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC. Giáo dục và đào tạo 3
74 THỦ TỤC 22: CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC. Giáo dục và đào tạo 3
75 THỦ TỤC 6: TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG Thẩm định 3