Tra cứu Dịch vụ công trực tuyến

Danh sách Dịch vụ công trực tuyến

Nhập tên Dịch vụ công trực tuyến hoặc từ khóa liên quan đến Dịch vụ công trực tuyến vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
106 THỦ TỤC 5: CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GIẤY PHÉP BỊ HƯ HỎNG, HẾT HẠN, BỊ MẤT HOẶC CÓ SỰ THAY ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG CỦA GIẤY PHÉP. Thủ tục bãi bỏ 3
107 THỦ TỤC 8: CẤP PHÙ HIỆU XE TAXI, XE HỢP ĐỒNG, XE VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG CÔNG-TEN-NƠ, XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG HÓA, XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH, XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE BUÝT Thủ tục bãi bỏ 3
108 THỦ TỤC 9: : CẤP LẠI PHÙ HIỆU XE TAXI, XE HỢP ĐỒNG, XE VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG CÔNG-TEN-NƠ, XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG HÓA, XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH, XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE BUÝT Thủ tục bãi bỏ 3
109 THỦ TỤC 28: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG Thủ tục bãi bỏ 3
110 THỦ TỤC 29: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG. Thủ tục bãi bỏ 3
111 THỦ TỤC 30: GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG. Thủ tục bãi bỏ 3
112 THỦ TỤC 31: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG. Thủ tục bãi bỏ 3
113 THỦ TỤC 32: CẤP CẤP GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP Thủ tục bãi bỏ 3
114 THỦ TỤC 33: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP Thủ tục bãi bỏ 3
115 THỦ TỤC 34: GIA HẠN GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP Thủ tục bãi bỏ 3
116 THỦ TỤC 35: CẤP LẠI GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP. Thủ tục bãi bỏ 3
117 THỦ TỤC 1: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN XUẤT BẢN PHẨM. Thủ tục bãi bỏ 3
118 THỦ TỤC 2: CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN XUẤT BẢN PHẨM. Thủ tục bãi bỏ 3
119 THỦ TỤC 3: CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN XUẤT BẢN PHẨM Thủ tục bãi bỏ 3
120 THỦ TỤC 4: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM Thủ tục bãi bỏ 3