Tra cứu Dịch vụ công trực tuyến

Danh sách Dịch vụ công trực tuyến

Nhập tên Dịch vụ công trực tuyến hoặc từ khóa liên quan đến Dịch vụ công trực tuyến vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
121 THỦ TỤC 5: CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN Thủ tục bãi bỏ 3
122 THỦ TỤC 6: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ IN Thủ tục bãi bỏ 3
123 THỦ TỤC 7: THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ IN. Thủ tục bãi bỏ 3
124 THỦ TỤC 8: CHUYỂN NHƯỢNG MÁY PHOTOCOPY MÀU, MÁY IN CÓ CHỨC NĂNG PHOTOCOPY MÀU. Thủ tục bãi bỏ 3
125 THỦ TỤC 9: THẨM ĐỊNH HỒ SƠ TRÌNH BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP NHÀ XUẤT BẢN. Thủ tục bãi bỏ 3
126 THỦ TỤC 10: CẤP GIẤY PHÉP IN GIA CÔNG XUẤT BẢN PHẨM CHO NƯỚC NGOÀI. Thủ tục bãi bỏ 3
127 THỦ TỤC 11: CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM KHÔNG KINH DOANH Thủ tục bãi bỏ 3
128 THỦ TỤC 12: CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC TRIỂN LÃM, HỘI CHỢ XUẤT BẢN PHẨM. Thủ tục bãi bỏ 3
129 THỦ TỤC 14: CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG MÁY PHOTOCOPY MÀU, MÁY IN CÓ CHỨC NĂNG PHOTOCOPY MÀU Thủ tục bãi bỏ 3
130 THỦ TỤC 15: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN Thủ tục bãi bỏ 3
131 THỦ TỤC 16: CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH Thủ tục bãi bỏ 3
132 THỦ TỤC 17: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH (TRONG PHẠM VI NỘI TỈNH) Thủ tục bãi bỏ 3
133 THỦ TỤC 18: CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH KHI HẾT HẠN (TRONG PHẠM VI NỘI TỈNH) Thủ tục bãi bỏ 3
134 THỦ TỤC 19: CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC (TRONG PHẠM VI NỘI TỈNH) Thủ tục bãi bỏ 3
135 THỦ TỤC 20: CẤP LẠI VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC Thủ tục bãi bỏ 3