Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 01: THẨM ĐỊNH BẢN VẼ CHỈNH LÝ BẢN TRÍCH LỤC ĐỊA CHÍNH Đo đạc bản đồ mới 2
2 THỦ TỤC 02: THẨM ĐỊNH BẢN VẼ TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH Đo đạc bản đồ mới 2
3 THỦ TỤC 03: THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ Đo đạc bản đồ mới 2
4 THỦ TỤC 04: THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ Đo đạc bản đồ mới 2
5 THỦ TỤC 05: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ HẠNG II Đo đạc bản đồ mới 2
6 THỦ TỤC 01: CHO THUÊ ĐẤT (25 TRƯỜNG HỢP) Đất đai mới 2
7 THỦ TỤC 02: GIAO ĐẤT (08 TRƯỜNG HỢP) Đất đai mới 2
8 THỦ TỤC 03: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT (06 TRƯỜNG HỢP) Đất đai mới 2
9 THỦ TỤC 04: GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT (04 TRƯỜNG HỢP) Đất đai mới 2
10 THỦ TỤC 05: KIỂM TRA HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT, NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH ĐÃ XÂY DỰNG VÀ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, BÁN NHÀ Ở CỦA CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở Đất đai mới 2
11 THỦ TỤC 06: ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT LẦN ĐẦU (10 TRƯỜNG HỢP) Đất đai mới 2
12 THỦ TỤC 07: CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (2 TRƯỜNG HỢP) Đất đai mới 2
13 THỦ TỤC 08: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GĂN LIỀN VỚI ĐẤT DO BỊ MẤT (2 TRƯỜNG HỢP) Đất đai mới 2
14 THỦ TỤC 09: ĐÍNH CHÍNH GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (2 TRƯỜNG HỢP) Đất đai mới 2
15 THỦ TỤC 10: ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (06 TRƯỜNG HỢP) Đất đai mới 2