Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 01: ĐĂNG KÝ DI VẬT, CỔ VẬT, BẢO VẬT QUỐC GIA Di sản văn hóa mới 2
2 THỦ TỤC 02: CẤP PHÉP CHO NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU SƯU TẦM DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THẾ TẠI ĐỊA PHƯƠNG Di sản văn hóa mới 2
3 THỦ TỤC 03: XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI BẢO TÀNG NGOÀI CÔNG LẬP Di sản văn hóa mới 2
4 THỦ TỤC 04: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẢO TÀNG NGOÀI CÔNG LẬP Di sản văn hóa mới 2
5 THỦ TỤC 05: CẤP GIẤY PHÉP KHAI QUẬT KHẨN CẤP Di sản văn hóa mới 2
6 THỦ TỤC 06: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MUA BÁN DI VẬT, CỔ VẬT, BẢO VẬT QUỐC GIA Di sản văn hóa mới 2
7 THỦ TỤC 07: CÔNG NHẬN BẢO VẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI BẢO TÀNG CẤP TỈNH, BAN HOẶC TRUNG TÂM QUẢN LÝ DI TÍCH Di sản văn hóa mới 2
8 THỦ TỤC 08: CÔNG NHẬN BẢO VẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI BẢO TÀNG NGOÀI CÔNG LẬP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LÀ CHỦ SỞ HỮU HOẶC ĐANG QUẢN LÝ HỢP PHÁP HIỆN VẬT Di sản văn hóa mới 2
9 THỦ TỤC 09: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH GIÁM ĐỊNH CỔ VẬT Di sản văn hóa mới 2
10 THỦ TỤC 10: CẤP LẠI CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH GIÁM ĐỊNH CỔ VẬT Di sản văn hóa mới 2
11 THỦ TỤC 11: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH Di sản văn hóa mới 2
12 THỦ TỤC 12: CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH Di sản văn hóa mới 2
13 THỦ TỤC 13: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH Di sản văn hóa mới 2
14 THỦ TỤC 14: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH Di sản văn hóa mới 2
15 THỦ TỤC 01: CẤP GIẤY PHÉP PHỔ BIẾN PHIM Điện ảnh mới 2