Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 1: THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN VÀ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Thẩm định 2
2 THỦ TỤC 2: THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ ĐIỀU CHỈNH BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Thẩm định 2
3 THỦ TỤC 3: THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ VÀ THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ CƠ SỞ Thẩm định 2
4 THỦ TỤC 4: THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ, DỰ TOÁN VÀ ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG Thẩm định 2
5 THỦ TỤC 5: KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG Thẩm định 2
6 THỦ TỤC 6: TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG Thẩm định 3
7 THỦ TỤC 36: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN Cấp phép 2
8 THỦ TỤC 37: CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐÃ CÓ ĐẤT Ở HỢP PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND TỈNH Cấp phép 2
9 THỦ TỤC 13: CẤP PHÉP CHO NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM Cấp phép 2
10 THỦ TỤC 14: ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THẦU CHO NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM Cấp phép 2
11 THỦ TỤC 15: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHÔNG THEO TUYẾN (BAO GỒM: CÁC CÔNG TRÌNH CẤP 1, CẤP 2; CÔNG TRÌNH TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG, CÔNG TRÌNH DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA; CÁC CÔNG TRÌNH CỦA CÁC TỔ CHỨC NẰM VEN QUỐC LỘ, TỈNH LỘ, TRÊN CÁC TUYẾN, TRỤC ĐƯỜNG PHỐ CHÍNH TRONG ĐÔ THỊ; CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI KHÔNG NẰM TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP) Cấp phép 2
12 THỦ TỤC 16: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO TUYẾN (BAO GỒM: CÁC CÔNG TRÌNH CẤP 1, CẤP 2, CÔNG TRÌNH THUỘC ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH 2 HUYỆN TRỞ LÊN; CÁC CÔNG TRÌNH CỦA CÁC TỔ CHỨC NẰM VEN QUỐC LỘ, TỈNH LỘ, TRÊN CÁC TUYẾN, TRỤC ĐƯỜNG PHỐ CHÍNH TRONG ĐÔ THỊ; CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI KHÔNG NẰM TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP) Cấp phép 2
13 THỦ TỤC 17: CẤP PHÉP XÂY DỰNG THEO GIAI ĐOẠN CHO CÔNG TRÌNH CẤP 1 KHÔNG THEO TUYẾN Cấp phép 2
14 THỦ TỤC 18: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THEO GIAI ĐOẠN CHO CÔNG TRÌNH CẤP 1 THEO TUYẾN Cấp phép 2
15 THỦ TỤC 19: CẤP GIẤY PHÉP CẢI TẠO, SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH THEO THẨM QUYỀN CỦA SỞ XÂY DỰNG Cấp phép 2