Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 01: THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ VÀ THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ CƠ SỞ. Xây dựng 2
2 THỦ TỤC 02: THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, DỰ TOÁN XÂY DỰNG/THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, DỰ TOÁN XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH (TRƯỜNG HỢP THIẾT KẾ 1 BƯỚC). Xây dựng 2
3 THỦ TỤC 03: THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT, DỰ TOÁN XÂY DỰNG (VỚI CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THIẾT KẾ 3 BƯỚC), HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, DỰ TOÁN XÂY DỰNG (VỚI CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THIẾT KẾ 2 BƯỚC). Xây dựng 2
4 THỦ TỤC 04: CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHO DỰ ÁN Xây dựng 2
5 THỦ TỤC 05: ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG. Xây dựng 2
6 THỦ TỤC 06: GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG. Xây dựng 2
7 THỦ TỤC 07: CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG. Xây dựng 2
8 THỦ TỤC 08: CẤP PHÉP XÂY DỰNG DI DỜI CÔNG TRÌNH. Xây dựng 2
9 THỦ TỤC 09: CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA, CẢI TẠO Xây dựng 2
10 THỦ TỤC 01: QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI (ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ). Đầu tư 2
11 THỦ TỤC 02: QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ). Đầu tư 2
12 THỦ TỤC 03: QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH (ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ). Đầu tư 2
13 THỦ TỤC 04: QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP. Đầu tư 2
14 THỦ TỤC 05: ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ). Đầu tư 2
15 THỦ TỤC 06: ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP. Đầu tư 2