Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 55: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE Quản lý kết cấu hạ tầng và vận tải thủy nội địa 2
2 THỦ TỤC 43: PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC Thủ tục bãi bỏ 2
3 THỦ TỤC 5: CÔNG BỐ MỞ LUỒNG, TUYẾN ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA CHUYÊN DÙNG NỐI VỚI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG Thủ tục bãi bỏ 2
4 THỦ TỤC 6: CÔNG BỐ ĐÓNG LUỒNG, TUYẾN ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA CHUYÊN DÙNG NỐI VỚI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG. Thủ tục bãi bỏ 2
5 THỦ TỤC 7: CÔNG BỐ HẠN CHẾ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG, ĐƯỜNG THUỶ CHUYÊN DÙNG NỐI VỚI ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG. Thủ tục bãi bỏ 2
6 THỦ TỤC 8: CHO Ý KIẾN DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG, ĐƯỜNG THUỶ CHUYÊN DÙNG NỐI VỚI ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG. Thủ tục bãi bỏ 2
7 THỦ TỤC 9: CHẤP THUẬN PHƯƠNG ÁN BẢO ĐẢM AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG, ĐƯỜNG THUỶ CHUYÊN DÙNG NỐI VỚI ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG Thủ tục bãi bỏ 2
8 THỦ TỤC 10: CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG CẢNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG. Thủ tục bãi bỏ 2
9 THỦ TỤC 11: CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA. Thủ tục bãi bỏ 2
10 THỦ TỤC 12: CÔNG BỐ HOẠT ĐỘNG CẢNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG. Thủ tục bãi bỏ 2
11 THỦ TỤC 13: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA. Thủ tục bãi bỏ 2
12 THỦ TỤC 14: CÔNG BỐ LẠI HOẠT ĐỘNG CẢNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG. Thủ tục bãi bỏ 2
13 THỦ TỤC 15: CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA. Thủ tục bãi bỏ 2
14 THỦ TỤC 4: CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG Ô TÔ. Thủ tục bãi bỏ 3
15 THỦ TỤC 5: CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GIẤY PHÉP BỊ HƯ HỎNG, HẾT HẠN, BỊ MẤT HOẶC CÓ SỰ THAY ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG CỦA GIẤY PHÉP. Thủ tục bãi bỏ 3