Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 34: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (CHỦ SỞ HỮU LÀ TỔ CHỨC) Công thương 2
2 THỦ TỤC 01: QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH (ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ) Đầu tư Ngoài ngân sách 2
3 THỦ TỤC 02: QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ) Đầu tư Ngoài ngân sách 2
4 THỦ TỤC 03: ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ Đầu tư Ngoài ngân sách 2
5 THỦ TỤC 04: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Đầu tư Ngoài ngân sách 2
6 THỦ TỤC 05: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Đầu tư Ngoài ngân sách 2
7 THỦ TỤC 06: ĐIỀU CHỈNH TÊN DƯ ÁN ĐẦU TƯ, TÊN VÀ ĐỊA CHỈ NHÀ ĐẦU TƯ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ Đầu tư Ngoài ngân sách 2
8 THỦ TỤC 07: ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ (ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ) Đầu tư Ngoài ngân sách 2
9 THỦ TỤC 08: ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DIỆN ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH Đầu tư Ngoài ngân sách 2
10 THỦ TỤC 09: ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DIỆN ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Đầu tư Ngoài ngân sách 2
11 THỦ TỤC 10: CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ Đầu tư Ngoài ngân sách 2
12 THỦ TỤC 11: ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH TỔ CHỨC KINH TẾ Đầu tư Ngoài ngân sách 2
13 THỦ TỤC 12: ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN, TRỌNG TÀI Đầu tư Ngoài ngân sách 2
14 THỦ TỤC 13: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ Đầu tư Ngoài ngân sách 2
15 THỦ TỤC 14: HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ Đầu tư Ngoài ngân sách 2