Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 01: GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ CHO ĐỐI TƯỢNG HƯU CHỜ, BẢO LƯU THỜI GIAN CÔNG TÁC Bảo hiểm xã hội. 2
2 THỦ TỤC 02: GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO LƯU THỜI GIAN CÔNG TÁC Bảo hiểm xã hội. 2
3 THỦ TỤC 03: GIẢI QUYẾT HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 613/QĐ-TTG Bảo hiểm xã hội. 2
4 THỦ TỤC 04: GIẢI QUYẾT HƯỞNG BHXH MỘT LẦN - CẤP HUYỆN Bảo hiểm xã hội. 2
5 THỦ TỤC 05: GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ CHO ĐỐI TƯỢNG HƯU CHỜ, BẢO LƯU THỜI GIAN CÔNG TÁC - CẤP HUYỆN Bảo hiểm xã hội. 2
6 THỦ TỤC 06: GIẢI QUYẾT HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 613/QĐ-TTG - CẤP HUYỆN Bảo hiểm xã hội. 2
7 THỦ TỤC 07: CẤP LẠI, ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRÊN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ (CÓ DỮ LIỆU HIỆN ĐANG QUẢN LÝ TẠI CƠ QUAN BHXH TỈNH THÁI BÌNH) Bảo hiểm xã hội. 2
8 THỦ TỤC 08: CẤP LẠI TỜ RỜI DO MẤT, HỎNG (CÓ DỮ LIỆU HIỆN ĐANG QUẢN LÝ TẠI CƠ QUAN BHXH TỈNH THÁI BÌNH) Bảo hiểm xã hội. 2
9 THỦ TỤC 09: CẤP LẠI SỔ BHXH DO MẤT, HỎNG(CÓ DỮ LIỆU HIỆN ĐANG QUẢN LÝ TẠI CƠ QUAN BHXH TỈNH THÁI BÌNH) Bảo hiểm xã hội. 2
10 THỦ TỤC 10: CẤP LẠI, ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRÊN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ (CÓ DỮ LIỆU HIỆN ĐANG QUẢN LÝ TẠI BHXH HUYỆN, THÀNH PHỐ) Bảo hiểm xã hội. 2
11 THỦ TỤC 11: CẤP LẠI TỜ RỜI BHXH DO MẤT, HỎNG (CÓ DỮ LIỆU HIỆN ĐANG QUẢN LÝ TẠI BHXH HUYỆN, THÀNH PHỐ) Bảo hiểm xã hội. 2
12 THỦ TỤC 12: CẤP LẠI SỔ BHXH DO MẤT, HỎNG(CÓ DỮ LIỆU HIỆN ĐANG QUẢN LÝ TẠI BHXH HUYỆN, THÀNH PHỐ) Bảo hiểm xã hội. 2