Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 1: BỔ NHIỆM HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
2 THỦ TỤC 2: CÔNG NHẬN "CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH SỬ DỤNG TỪ 30% TỔNG SỐ LAO ĐỘNG TRỞ LÊN LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI" Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
3 THỦ TỤC 3: GIA HẠN CÔNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH SỬ DỤNG TỪ 30% TỔNG SỐ LAO ĐỘNG TRỞ LÊN LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI". Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
4 THỦ TỤC 4: TIẾP NHẬN VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC LÀM THÊM TỪ 200 GIỜ ĐẾN 300 GIỜ/NĂM. Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
5 THỦ TỤC 5: TIẾP NHẬN THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
6 THỦ TỤC 6: XẾP HẠNG, XẾP LẠI HẠNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
7 THỦ TỤC 7: ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG Tiền lương và bảo hiểm xã hội 3
8 THỦ TỤC 8: THẨM ĐỊNH HỒ SƠ VỀ DANH SÁCH LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC KHI CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
9 THỦ TỤC 09: GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC CỬ LÀM CHUYÊN GIA SANG GIÚP LÀO, CĂM - PU - CHIA Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
10 THỦ TỤC 10: ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
11 THỦ TỤC 11: PHÊ DUYỆT QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO THỰC HIỆN, QUỸ TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ LÀM CHỦ SỞ HỮU Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
12 THỦ TỤC 12: XẾP HẠNG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ LÀM CHỦ SỞ HỮU (HẠNG TỔNG CÔNG TY VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG, HẠNG I, HẠNG II VÀ HẠNG III) Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
13 THỦ TỤC 13: GỬI THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ CẤP DOANH NGHIỆP Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
14 THỦ TỤC 14: GIẢI QUYẾT HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP Việc làm và an toàn lao động 2
15 THỦ TỤC 15: TẠM DỪNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP Việc làm và an toàn lao động 2