Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 11: XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT PHỤC VỤ VIỆC GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH Bãi bỏ 2
2 THỦ TỤC 01: MUA QUYỂN HÓA ĐƠN Quản lý công sản 2
3 THỦ TỤC 02: MUA HÓA ĐƠN LẺ Quản lý công sản 2
4 THỦ TỤC 03: THANH TOÁN CHI PHÍ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG Quản lý công sản 2
5 THỦ TỤC 04: HOÀN TRẢ HOẶC KHẤU TRỪ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ NỘP HOẶC TIỀN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ TRẢ VÀO NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI Quản lý công sản 2
6 THỦ TỤC 05: ĐĂNG KÝ GIÁ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CẤP TỈNH Quản lý công sản 2
7 THỦ TỤC 01: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH (ĐVQHNS) Tin học - Thống kê 2
8 THỦ TỤC 12: XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Thủ tục bỏ STC 2
9 THỦ TỤC 13: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU TẠI CẤP TỈNH Thủ tục bỏ STC 2
10 THỦ TỤC 14: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN HAI TẠI CẤP TỈNH Thủ tục bỏ STC 2
11 THỦ TỤC 15: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TẠI CẤP TỈNH Thủ tục bỏ STC 2
12 THỦ TỤC 16: HOÀN TRẢ HOẶC KHẤU TRỪ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ NỘP HOẶC TIỀN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ TRẢ VÀO NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI Thủ tục bỏ STC 2
13 THỦ TỤC 01: MUA QUYỂN HÓA ĐƠN Thủ tục bỏ STC 2
14 THỦ TỤC 01: CHI TRẢ NỢ DÂN Thủ tục bỏ STC 3
15 THỦ TỤC 02: HOÀN TRẢ CÁC KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH Thủ tục bỏ STC 3