Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 1: ĐĂNG KÝ THUẾ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ LÀ TỔ CHỨC KINH TẾ, TỔ CHỨC KHÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM B, ĐIỂM C KHOẢN 1 ĐIỀU 2 THÔNG TƯ 95/2016/TT-BTC NGÀY 28/6/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH - ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ ĐỘC LẬP, ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN Đăng ký Thuế 2
2 THỦ TỤC 2: ĐĂNG KÝ THUẾ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ LÀ TỔ CHỨC KINH TẾ, TỔ CHỨC KHÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM B, ĐIỂM C KHOẢN 1 ĐIỀU 2 THÔNG TƯ SỐ 95/2016/TT-BTC NGÀY 28/6/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH - ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC Đăng ký Thuế 2
3 THỦ TỤC 3: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ LÀ TỔ CHỨC KINH TẾ, TỔ CHỨC KHÁC (KỂ CẢ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC) THAY ĐỔI CÁC THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ KHÔNG LÀM THAY ĐỔI CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ – TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ HOẶC THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ Đăng ký Thuế 2
4 THỦ TỤC 4: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ LÀ TỔ CHỨC KINH TẾ, TỔ CHỨC KHÁC (KỂ CẢ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC) THAY ĐỔI CÁC THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ KHÔNG LÀM THAY ĐỔI CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ - TRƯỜNG HỢP PHẢI CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ HOẶC THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ. Đăng ký Thuế 2
5 THỦ TỤC 5: CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KINH TẾ, TỔ CHỨC KHÁC – ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN, ĐƠN VỊ ĐỘC LẬP Đăng ký Thuế 2
6 THỦ TỤC 6: CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KINH TẾ, TỔ CHỨC KHÁC – ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC. Đăng ký Thuế 2
7 THỦ TỤC 7: ĐĂNG KÝ THUẾ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC LẠI HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ - TRƯỜNG HỢP CHIA TỔ CHỨC KINH TẾ - ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KINH TẾ MỚI ĐƯỢC CHIA Đăng ký Thuế 2
8 THỦ TỤC 8: ĐĂNG KÝ THUẾ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC LẠI HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ - TRƯỜNG HỢP TÁCH TỔ CHỨC KINH TẾ - ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KINH TẾ BỊ TÁCH Đăng ký Thuế 2
9 THỦ TỤC 9: ĐĂNG KÝ THUẾ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC LẠI HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ - TRƯỜNG HỢP TÁCH TỔ CHỨC KINH TẾ - ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KINH TẾ ĐƯỢC TÁCH Đăng ký Thuế 2
10 THỦ TỤC 10: ĐĂNG KÝ THUẾ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC LẠI HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ - TRƯỜNG HỢP SÁP NHẬP TỔ CHỨC KINH TẾ - ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KINH TẾ BỊ SÁP NHẬP Đăng ký Thuế 2
11 THỦ TỤC 11: ĐĂNG KÝ THUẾ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC LẠI HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ - TRƯỜNG HỢP SÁP NHẬP TỔ CHỨC KINH TẾ - ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KINH TẾ NHẬN SÁP NHẬP Đăng ký Thuế 2
12 THỦ TỤC 12: ĐĂNG KÝ THUẾ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC LẠI HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ - TRƯỜNG HỢP HỢP NHẤT TỔ CHỨC KINH TẾ - ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KINH TẾ BỊ HỢP NHẤT Đăng ký Thuế 2
13 THỦ TỤC 13: ĐĂNG KÝ THUẾ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC LẠI HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ - TRƯỜNG HỢP HỢP NHẤT TỔ CHỨC KINH TẾ - ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KINH TẾ HỢP NHẤT Đăng ký Thuế 2
14 THỦ TỤC 14: ĐĂNG KÝ THUẾ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC KHÁC (CHUYỂN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐƠN VỊ ĐỘC LẬP HOẶC NGƯỢC LẠI) – ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ TRƯỚC CHUYỂN ĐỔI. Đăng ký Thuế 2
15 THỦ TỤC 15: ĐĂNG KÝ THUẾ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC KHÁC (CHUYỂN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐƠN VỊ ĐỘC LẬP HOẶC NGƯỢC LẠI) – ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SAU CHUYỂN ĐỔI. Đăng ký Thuế 2