Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
136 THỦ TỤC 83: THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐOÀN NGƯỜI THỰC HIỆN QUẢNG CÁO Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
137 THỦ TỤC 91: CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU VĂN HÓA PHẨM KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH. Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
138 THỦ TỤC 92: GIÁM ĐỊNH VĂN HÓA PHẨM XUẤT KHẨU KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC Ở ĐỊA PHƯƠNG Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
139 THỦ TỤC 20: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THẨM QUYỀN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH) Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
140 THỦ TỤC 21: ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THẦM QUYỀN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH). Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
141 THỦ TỤC 22: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THẨM QUYỀN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH). Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
142 THỦ TỤC 23: ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THẨM QUYỀN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH). Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
143 THỦ TỤC 24: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGHIỆP VỤ CHĂM SÓC NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THẨM QUYỀN CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH). Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
144 THỦ TỤC 25: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGHIỆP VỤ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THẨM QUYỀN CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH). Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
145 THỦ TỤC 26: CẤP THẺ NHÂN VIÊN CHĂM SÓC NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THẨM QUYỀN CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH). Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
146 THỦ TỤC 27: CẤP LẠI THẺ NHÂN VIÊN CHĂM SÓC NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THẨM QUYỀN CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH). Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
147 THỦ TỤC 28: CẤP THẺ NHÂN TƯ VẤN PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THẨM QUYỀN CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH). Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
148 THỦ TỤC 29: CẤP LẠI THẺ NHÂN VIÊN TƯ VẤN PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THẨM QUYỀN CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH). Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
149 THỦ TỤC 51: CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
150 THỦ TỤC 52: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2