Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
136 THỦ TỤC 10: TỪ CHỐI HƯỚNG DẪN TẬP SỰ (TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG KHÔNG CÓ CÔNG CHỨNG VIÊN KHÁC ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỚNG DẪN TẬP SỰ). Bổ trợ tư pháp 2
137 THỦ TỤC 11: THAY ĐỔI CÔNG CHỨNG VIÊN HƯỚNG DẪN TẬP SỰ TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI TẬP SỰ ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI. Bổ trợ tư pháp 2
138 THỦ TỤC 12: THAY ĐỔI CÔNG CHỨNG VIÊN HƯỚNG DẪN TẬP SỰ TRONG TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG NHẬN TẬP SỰ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG HOẶC BỊ CHUYỂN ĐỔI, GIẢI THỂ. Bổ trợ tư pháp 2
139 THỦ TỤC 14: ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ VÀ CẤP THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN. Bổ trợ tư pháp 2
140 THỦ TỤC 15: THỦ TỤC CẤP LẠI THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN Bổ trợ tư pháp 2
141 THỦ TỤC 16: XÓA ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG Bổ trợ tư pháp 2
142 THỦ TỤC 22`: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HỢP NHẤT Bổ trợ tư pháp 2
143 THỦ TỤC 24: THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NHẬN SÁP NHẬP. Bổ trợ tư pháp 2
144 THỦ TỤC 26: THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG. Bổ trợ tư pháp 2
145 THỦ TỤC 27: CHUYỂN ĐỔI VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG DO MỘT CÔNG CHỨNG VIÊN THÀNH LẬP. Bổ trợ tư pháp 2
146 THỦ TỤC 28: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG CHUYỂN ĐỔI TỪ VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG DO MỘT CÔNG CHỨNG VIÊN THÀNH LẬP. Bổ trợ tư pháp 2
147 THỦ TỤC 29: THÀNH LẬP HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN Bổ trợ tư pháp 2
148 THỦ TỤC 30: ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN Bổ trợ tư pháp 2
149 THỦ TỤC 31: ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN. Bổ trợ tư pháp 2
150 THỦ TỤC 32: CHẤM DỨT HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN Bổ trợ tư pháp 2