Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
151 THỦ TỤC 7: THẨM ĐỊNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG Xây dựng 2
152 THỦ TỤC 8: THẨM ĐỊNH BẢN VẼ QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG (ĐỐI VỚI CÁC HỘ KINH DOANH CÁ THỂ VÀ HỘ GIA ĐÌNH) Xây dựng 2
153 THỦ TỤC 9: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHÔNG THEO TUYẾN THUỘC ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (BAO GỒM: CÁC CÔNG TRÌNH CẤP 3, CẤP 4 CỦA CÁC TỔ CHỨC KHÔNG NẰM VEN QUỐC LỘ, TỈNH LỘ) Xây dựng 2
154 THỦ TỤC 10: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO TUYẾN THUỘC ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (BAO GỒM: CÁC CÔNG TRÌNH CẤP 3, CẤP 4 CỦA CÁC TỔ CHỨC KHÔNG NẰM VEN QUỐC LỘ, TỈNH LỘ) Xây dựng 2
155 THỦ TỤC 11: CẤP GIẤY PHÉP CẢI TẠO, SỬA CHỮA THEO THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN Xây dựng 2
156 THỦ TỤC 12: CẤP GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH THEO THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN Xây dựng 2
157 THỦ TỤC 13: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO CHO TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN DO HUYỆN QUẢN LÝ (TRỪ CÁC CÔNG TRÌNH CỦA CÁC TỔ CHỨC NẰM VEN QUỐC LỘ, TỈNH LỘ, TRÊN CÁC TUYẾN, TRỤC ĐƯỜNG PHỐ CHÍNH TRONG ĐÔ THỊ) Xây dựng 2
158 THỦ TỤC 14: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN CHO CÔNG TRÌNH (BAO GỒM: CÔNG TRÌNH CẤP 3, CẤP 4 CỦA CÁC TỔ CHỨC KHÔNG NẰM VEN QUỐC LỘ, TỈNH LỘ; CÔNG TRÌNH NHÀ Ở RIÊNG LẺ THUỘC ĐỊA BÀN DO HUYỆN QUẢN LÝ) Xây dựng 2
159 THỦ TỤC 15: ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN Xây dựng 2
160 THỦ TỤC 16: GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO THẨM QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN Xây dựng 2
161 THỦ TỤC 17: CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THEO THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN Xây dựng 2
162 THỦ TỤC 18: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ XÂY DỰNG TRONG ĐÔ THỊ, TRUNG TÂM CỤM XÃ, TRONG KHU BẢO TỒN, KHU DI TÍCH LỊCH SỬ-VĂN HÓA THUỘC ĐỊA BÀN DO HUYỆN QUẢN LÝ (TRỪ CÔNG TRÌNH CẤP ĐẶC BIỆT, CẤP I, CẤP II) Xây dựng 2
163 THỦ TỤC 1: THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ Xây dựng 2
164 THỦ TỤC 005: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH Đăng ký kinh doanh 2
165 THỦ TỤC 001: ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH Đăng ký kinh doanh 2