Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
151 THỦ TỤC 45: PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KHAI THÁC BẾN BẾN PHÀ, BẾN KHÁCH NGANG SÔNG SỬ DỤNG PHÀ MỘT LƯỠI CHỞ HÀNH KHÁCH VÀ XE Ô TÔ Đường bộ 2
152 THỦ TỤC 46: PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KHAI THÁC BẾN BẾN PHÀ, BẾN KHÁCH NGANG SÔNG SỬ DỤNG PHÀ MỘT LƯỠI CHỞ HÀNH KHÁCH VÀ XE Ô TÔ Đường bộ 2
153 THỦ TỤC 47: CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ Đường bộ 2
154 THỦ TỤC 48: CẤP LẠI GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT, BỊ HỎNG, CÓ SỰ THAY ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG KHÁC Đường bộ 2
155 THỦ TỤC 49: CẤP LẠI GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐIỀU CHỈNH HẠNG XE ĐÀO TẠO, LƯU LƯỢNG ĐÀO TẠO Đường bộ 2
156 THỦ TỤC 50: CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE LOẠI 3 Đường bộ 2
157 THỦ TỤC 51: CẤP LẠI CHỨNG NHẬN TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG Đường bộ 2
158 THỦ TỤC 52: CẤP GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI Đường bộ 2
159 THỦ TỤC 53: CẤP LẠI GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI Đường bộ 2
160 THỦ TỤC 54: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE Đường bộ 2
161 THỦ TỤC 55: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE Đường bộ 2
162 THỦ TỤC 56: CẤP MỚI GIẤY PHÉP LÁI XE Đường bộ 2
163 THỦ TỤC 57: CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE Đường bộ 2
164 THỦ TỤC 58: ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE DO NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI CẤP Đường bộ 2
165 THỦ TỤC 59: ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE QUÂN SỰ DO BỘ QUỐC PHÒNG CẤP Đường bộ 2