Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
166 THỦ TỤC 002: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH Đăng ký kinh doanh 2
167 THỦ TỤC 003: TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH Đăng ký kinh doanh 2
168 THỦ TỤC 004: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH Đăng ký kinh doanh 2
169 THỦ TỤC 12: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐĂNG KÝ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ Nội vụ. 2
170 THỦ TỤC 13: ĐĂNG KÝ HỘI NGHỊ, ĐẠI HỘI CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ Nội vụ. 2
171 THỦ TỤC 14: ĐĂNG KÝ CÁC CUỘC LỄ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO DIỄN RA NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO Nội vụ. 2
172 THỦ TỤC 15: ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐẠO, TRUYỀN ĐẠO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO Nội vụ. 2
173 THỦ TỤC 16: ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC QUYÊN GÓP CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁO Nội vụ. 2
174 THỦ TỤC 18: TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ TRƯỜNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TIỂU HỌC Nội vụ. 2
175 THỦ TỤC 19: SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TIỂU HỌC Nội vụ. 2
176 THỦ TỤC 1: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐỐI VỚI LÀNG VĂN HÓA Nội vụ. 2
177 THỦ TỤC 2: ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP, CHỐNG MỸ Nội vụ. 2
178 THỦ TỤC 3: GIẢI QUYẾT CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐỘT XUẤT Nội vụ. 2
179 THỦ TỤC 4: TẶNG GIẤY KHEN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC NGOÀI KHU VỰC NHÀ NƯỚC Nội vụ. 2
180 THỦ TỤC 5: THÀNH LẬP HỘI Ở CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Nội vụ. 2