Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
166 THỦ TỤC 60: ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE DO NGÀNH CÔNG AN CẤP Đường bộ 2
167 THỦ TỤC 61: ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE HOẶC BẰNG LÁI XE CỦA NƯỚC NGOÀI CẤP Đường bộ 2
168 THỦ TỤC 62: ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE HOẶC BẰNG LÁI XE CỦA NƯỚC NGOÀI CẤP CHO KHÁCH DU LỊCH NƯỚC NGOÀI LÁI XE VÀO VIỆT NAM Đường bộ 2
169 THỦ TỤC 63: CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CHO NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE MÁY CHUYÊN DÙNG THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Đường bộ 2
170 THỦ TỤC 64: ĐỔI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CHO NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE MÁY CHUYÊN DÙNG Đường bộ 2
171 THỦ TỤC 65: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG LẦN ĐẦU Đường bộ 2
172 THỦ TỤC 66: DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG (CHUYỂN ĐI) Đường bộ 2
173 THỦ TỤC 67: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG CHO CHỦ SỞ HỮU XE MÁY CHUYÊN DÙNG DI CHUYỂN ĐẾN Đường bộ 2
174 THỦ TỤC 68: SANG TÊN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN DO CÙNG MỘT SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ Đường bộ 2
175 THỦ TỤC 69: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG CÓ THỜI HẠN Đường bộ 2
176 THỦ TỤC 70: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG BỊ MẤT Đường bộ 2
177 THỦ TỤC 71: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TẠM THỜI XE MÁY CHUYÊN DÙNG Đường bộ 2
178 THỦ TỤC 72: ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG Đường bộ 2
179 THỦ TỤC 73: XOÁ SỔ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG Đường bộ 2
180 THỦ TỤC 01: CHẤP THUẬN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH NGANG SÔNG Đường thủy nội địa 2