Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
181 THỦ TỤC 6: TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Nội vụ. 2
182 THỦ TỤC 7: THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ Nội vụ. 2
183 THỦ TỤC 8: THÔNG BÁO THUYÊN CHUYỂN NƠI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH Nội vụ. 2
184 THỦ TỤC 9: ĐĂNG KÝ HỘI ĐOÀN TÔN GIÁO TRONG PHẠM VI HUYỆN, THÀNH PHỐ Nội vụ. 2
185 THỦ TỤC 10: ĐĂNG KÝ DÒNG TU, TU VIỆN VÀ CÁC TỔ CHỨC TU HÀNH TẬP THỂ KHÁC CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG MỘT HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH Nội vụ. 2
186 THỦ TỤC 11: ĐĂNG KÝ THUYÊN CHUYỂN NƠI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH Nội vụ. 2
187 THỦ TỤC 17: THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TIỂU HỌC Nội vụ. 2
188 THỦ TỤC 1: CHO THUÊ ĐẤT Quản lý đất đai 2
189 THỦ TỤC 2: GIAO ĐẤT Quản lý đất đai 2
190 THỦ TỤC 3: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT Quản lý đất đai 2
191 THỦ TỤC 4: GIA HẠN THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT Quản lý đất đai 2
192 THỦ TỤC 006: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN DO NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, THỪA KẾ, TẶNG CHO TRƯỚC NGÀY 01/07/2014 MÀ BÊN CHUYỂN QUYỀN ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRƯỜNG HỢP CÓ HỢP ĐỒNG HOẶC VĂN BẢN VỀ CHUYỂN QUYỀN THEO QUY ĐỊNH NHƯNG BÊN CHUYỂN QUYỀN KHÔNG TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN CHO BÊN NHẬN CHUYỂN QUYỀN Văn phòng đăng ký 2
193 THỦ TỤC 11: CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN Văn phòng đăng ký 2
194 THỦ TỤC 001: ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT LẦN ĐẦU Văn phòng đăng ký 2
195 THỦ TỤC 007: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN DO NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, THỪA KẾ, TẶNG CHO TRƯỚC NGÀY 01/07/2014 MÀ BÊN CHUYỂN QUYỀN ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ HỢP ĐỒNG HOẶC VĂN BẢN VỀ CHUYỂN QUYỀN THEO QUY ĐỊNH NHƯNG BÊN CHUYỂN QUYỀN TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN CHO BÊN NHẬN CHUYỂN QUYỀN Văn phòng đăng ký 2