Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
196 THỦ TỤC 08: ĐĂNG KÝ BỔ SUNG ĐỐI VỚI TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN Văn phòng đăng ký 2
197 THỦ TỤC 09: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN DO NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, THỪA KẾ, TẶNG CHO SAU NGÀY 01/07/2014 TRƯỜNG HỢP HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT PHÙ HỢP VỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT. Văn phòng đăng ký 2
198 THỦ TỤC 10: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN DO NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, THỪA KẾ, TẶNG CHO SAU NGÀY 01/07/2014 TRƯỜNG HỢP DIỆN TÍCH THEO HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TĂNG SO VỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT. Văn phòng đăng ký 2
199 THỦ TỤC 12: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHẬN DO BỊ MẤT Văn phòng đăng ký 2
200 THỦ TỤC 13: ĐÍNH CHÍNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ CẤP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND CẤP HUYỆN Văn phòng đăng ký 2
201 THỦ TỤC 14: ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG Văn phòng đăng ký 2
202 THỦ TỤC 15: ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM Văn phòng đăng ký 2
203 THỦ TỤC 16: THỦ TỤC CUNG CẤP TÀI LIỆU Văn phòng đăng ký 2
204 THỦ TỤC 5: ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT LẦN ĐẦU (6 TRƯỜNG HỢP) TRƯỜNG HỢP 1: ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU Văn phòng đăng ký 2
205 THỦ TỤC 5: TRƯỜNG HỢP 2: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT LẦN ĐẦU CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Văn phòng đăng ký 2
206 THỦ TỤC 5: TRƯỜNG HỢP 3: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT LẦN ĐẦU CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT TRƯỜNG HỢP ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Văn phòng đăng ký 2
207 THỦ TỤC 5: TRƯỜNG HỢP 4: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT LẦN ĐẦU CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỐI VỚI TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT MÀ CHỦ SỞ HỮU KHÔNG ĐỒNG THỜI LÀ NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT. Văn phòng đăng ký 2
208 THỦ TỤC 5: TRƯỜNG HỢP 5: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI ĐÃ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU Văn phòng đăng ký 2
209 THỦ TỤC 5: TRƯỜNG HỢP 6: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ Văn phòng đăng ký 2
210 THỦ TỤC 01: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN CẤP HUYỆN Thanh tra 2