Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
211 THỦ TỤC 001: PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU PHÁT TRIỂN. Đấu thầu 2
212 THỦ TỤC 002: PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM TÀI SẢN NHẰM DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC BẰNG VỐN NHÀ NƯỚC Đấu thầu 2
213 THỦ TỤC 015: THÔNG BÁO VỀ VIỆC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CỦA HỢP TÁC XÃ Thành lập hoạt động HTX 2
214 THỦ TỤC 001: ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ Thành lập hoạt động HTX 2
215 THỦ TỤC 11: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HỢP TÁC XÃ (KHI BỊ HƯ HỎNG). Thành lập hoạt động HTX 2
216 THỦ TỤC 002: ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ. Thành lập hoạt động HTX 2
217 THỦ TỤC 003: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, NGÀNH, NGHỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH, VỐN ĐIỀU LỆ, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT; TÊN, ĐỊA CHỈ, NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA HỢP TÁC XÃ Thành lập hoạt động HTX 2
218 THỦ TỤC 004: ĐĂNG KÝ KHI HỢP TÁC XÃ CHIA Thành lập hoạt động HTX 2
219 THỦ TỤC 005: ĐĂNG KÝ KHI HỢP TÁC XÃ TÁCH Thành lập hoạt động HTX 2
220 THỦ TỤC 006: ĐĂNG KÝ KHI HỢP TÁC XÃ HỢP NHẤT Thành lập hoạt động HTX 2
221 THỦ TỤC 007: ĐĂNG KÝ KHI HỢP TÁC XÃ SÁP NHẬP Thành lập hoạt động HTX 2
222 THỦ TỤC 008: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ (KHI BỊ MẤT). Thành lập hoạt động HTX 2
223 THỦ TỤC 009: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HỢP TÁC XÃ (KHI BỊ MẤT). Thành lập hoạt động HTX 2
224 THỦ TỤC 010: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ (KHI BỊ HƯ HỎNG) Thành lập hoạt động HTX 2
225 THỦ TỤC 012: THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ (ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP HỢP TÁC XÃ GIẢI THỂ TỰ NGUYỆN). Thành lập hoạt động HTX 2