Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
226 THỦ TỤC 012: THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ (ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP HỢP TÁC XÃ GIẢI THỂ TỰ NGUYỆN). Thành lập hoạt động HTX 2
227 THỦ TỤC 013: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ. Thành lập hoạt động HTX 2
228 THỦ TỤC 014: THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ Thành lập hoạt động HTX 2
229 THỦ TỤC 016: TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ Thành lập hoạt động HTX 2
230 THỦ TỤC 017: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ. Thành lập hoạt động HTX 2
231 THỦ TỤC 018: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ (KHI ĐỔI TỪ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH SANG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ) Thành lập hoạt động HTX 2
232 THỦ TỤC 019: THAY ĐỔI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ Thành lập hoạt động HTX 2
233 THỦ TỤC 15: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN CHI NHÁNH GHI TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ Lĩnh vực cũ 2
234 THỦ TỤC 19: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GHI TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ Lĩnh vực cũ 2
235 THỦ TỤC 20: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GHI TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ Lĩnh vực cũ 2
236 THỦ TỤC 17: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH GHI TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ Lĩnh vực cũ 2
237 THỦ TỤC 16: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH GHI TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ Lĩnh vực cũ 2
238 THỦ TỤC 14: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ Lĩnh vực cũ 2
239 THỦ TỤC 1: PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU PHÁT TRIỂN. Lĩnh vực cũ 2
240 THỦ TỤC 2: PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM TÀI SẢN NHẰM DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC BẰNG VỐN NHÀ NƯỚC Lĩnh vực cũ 2