Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
226 THỦ TỤC 3: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
227 THỦ TỤC 3: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
228 THỦ TỤC 3: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
229 THỦ TỤC 3: CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM Việc làm và an toàn lao động 2
230 THỦ TỤC 4: XÁC NHẬN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Việc làm và an toàn lao động 2
231 THỦ TỤC 1: ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI Việc làm và an toàn lao động 2
232 THỦ TỤC 2: CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM. Việc làm và an toàn lao động 3
233 THỦ TỤC 5: ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP CỦA DOANH NGHIỆP ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HÌNH THỨC THỰC TẬP NÂNG CAO TAY NGHỀ Việc làm và an toàn lao động 2
234 THỦ TỤC 6: GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM Việc làm và an toàn lao động 2
235 THỦ TỤC 7: CẤP SỔ LAO ĐỘNG Việc làm và an toàn lao động 2
236 THỦ TỤC 14: GIẢI QUYẾT HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP Việc làm và an toàn lao động 2
237 THỦ TỤC 15: TẠM DỪNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP Việc làm và an toàn lao động 2
238 THỦ TỤC 16: TIẾP TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP Việc làm và an toàn lao động 2
239 THỦ TỤC 17: CHẤM DỨT HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP Việc làm và an toàn lao động 2
240 THỦ TỤC 18: CHUYỂN NƠI HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (CHUYỂN ĐI) Việc làm và an toàn lao động 2