Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
241 THỦ TỤC 35: ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ SÁP NHẬP Lĩnh vực cũ 2
242 THỦ TỤC 41: THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ (ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP HỢP TÁC XÃ GIẢI THỂ TỰ NGUYỆN) Lĩnh vực cũ 2
243 THỦ TỤC 42: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ BỊ MẤT HOẶC BỊ HƯ HỎNG Lĩnh vực cũ 2
244 THỦ TỤC 49: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ (KHI ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH SANG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ) Lĩnh vực cũ 2
245 THỦ TỤC 18: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GHI TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ Lĩnh vực cũ 2
246 THỦ TỤC 1: ĐĂNG KÝ THUẾ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ LÀ TỔ CHỨC KINH DOANH TRỪ HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP (TRỪ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC) Thuế 2
247 THỦ TỤC 2: ĐĂNG KÝ THUẾ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ LÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỦA TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH KHÔNG THÀNH LẬP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP Thuế 2
248 THỦ TỤC 3: ĐĂNG KÝ THUẾ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ LÀ HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KINH DOANH Thuế 2
249 THỦ TỤC 1: THỦ TỤC CẤP MỚI, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT TỰ ĐỂ LÀM NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN An ninh 2
250 THỦ TỤC 003: THỦ TỤC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ NGƯỜI DỊCH MÀ NGƯỜI DỊCH KHÔNG LÀ CỘNG TÁC VIÊN DỊCH THUẬT CỦA PHÒNG TƯ PHÁP Chứng thực 2
251 THỦ TỤC 001: THỦ TỤC CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH CÁC GIẤY TỜ, VĂN BẢN DO CƠ QUAN TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN CỦA VIỆT NAM; CƠ QUAN TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI; CƠ QUAN TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN CỦA VIỆT NAM LIÊN KẾT VỚI CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI CẤP HOẶC CHỨNG NHẬN. Chứng thực 2
252 THỦ TỤC 002: THỦ TỤC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ NGƯỜI DỊCH MÀ NGƯỜI DỊCH LÀ CỘNG TÁC VIÊN DỊCH THUẬT CỦA PHÒNG TƯ PHÁP Chứng thực 2
253 THỦ TỤC 003: THỦ TỤC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ NGƯỜI DỊCH MÀ NGƯỜI DỊCH KHÔNG LÀ CỘNG TÁC VIÊN DỊCH THUẬT Chứng thực 2
254 THỦ TỤC 004: THỦ TỤC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ TRONG CÁC GIẤY TỜ VĂN BẢN (ÁP DỤNG CHO CẢ TRƯỜNG HỢP CHỨNG THỰC ĐIỂM CHỈ VÀ TRƯỜNG HỢP NGƯỜI YÊU CẦU CHỨNG THỰC KHÔNG KÝ, KHÔNG ĐIỂM CHỈ ĐƯỢC) Chứng thực 2
255 THỦ TỤC 005: THỦ TỤC CHỨNG THỰC VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN MÀ DI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN Chứng thực 2