Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
256 THỦ TỤC 006: THỦ TỤC CHỨNG THỰC VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN MÀ DI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN. Chứng thực 2
257 THỦ TỤC 007: THỦ TỤC CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN Chứng thực 2
258 THỦ TỤC 008: THỦ TỤC CHỨNG THỰC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, HỦY BỎ HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH Chứng thực 2
259 THỦ TỤC 009: THỦ TỤC CẤP BẢN SAO CÓ CHỨNG THỰC TỪ BẢN CHÍNH HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG THỰC Chứng thực 2
260 THỦ TỤC 010: THỦ TỤC SỬA LỖI SAI SÓT TRONG HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH Chứng thực 2
261 THỦ TỤC 01: CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP HUYỆN Phổ biến giáo dục pháp luật 2
262 THỦ TỤC 02: MIỄN NHIỆM BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP HUYỆN Phổ biến giáo dục pháp luật 2
263 THỦ TỤC 01: THỰC HIỆN HỖ TRỢ KHI HÒA GIẢI VIÊN GẶP TAI NẠN HOẶC RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE, TÍNH MẠNG TRONG KHI THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI Hòa giải ở cơ sở 2
264 THỦ TỤC 17: XOÁ ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA Thủ tục bãi bỏ 2
265 THỦ TỤC 9: GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CHO PHƯƠNG TIỆN CHƯA KHAI THÁC, ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU Thủ tục bãi bỏ 2
266 THỦ TỤC 10: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CHO PHƯƠNG TIỆN ĐANG KHAI THÁC, ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU Thủ tục bãi bỏ 2
267 THỦ TỤC 11: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TRONG TRƯỜNG HỢP CHUYỂN TỪ CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KHÁC SANG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA. Thủ tục bãi bỏ 2
268 THỦ TỤC 12: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CHO PHƯƠNG TIỆN THAY ĐỔI TÊN, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT Thủ tục bãi bỏ 2
269 THỦ TỤC 13: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU NHƯNG KHÔNG THAY ĐỔI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN Thủ tục bãi bỏ 2
270 THỦ TỤC 14: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA TRONG TRƯỜNG HỢP CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU PHƯƠNG TIỆN ĐỒNG THỜI THAY ĐỔI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN Thủ tục bãi bỏ 2