Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
271 THỦ TỤC 15: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA DO CHỦ PHƯƠNG TIỆN THAY ĐỔI TRỤ SỞ HOẶC THAY ĐỔI HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ CỦA CHỦ PHƯƠNG TIỆN SANG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH KHÁC Thủ tục bãi bỏ 2
272 THỦ TỤC 16: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA. Thủ tục bãi bỏ 2
273 THỦ TỤC 1: CHẤP THUẬN SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ DO HUYỆN QUẢN LÝ VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA HOẶC CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC KHÔNG VÌ MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG. Thủ tục bãi bỏ 2
274 THỦ TỤC 2: CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ DO CẤP HUYỆN QUẢN LÝ ĐANG KHAI THÁC Thủ tục bãi bỏ 2
275 THỦ TỤC 3: GIA HẠN CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ DO CẤP HUYỆN QUẢN LÝ ĐANG KHAI THÁC. Thủ tục bãi bỏ 2
276 THỦ TỤC 4: CẤP PHÉP THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ DO CẤP HUYỆN QUẢN LÝ ĐANG KHAI THÁC. Thủ tục bãi bỏ 2
277 THỦ TỤC 5: CHẤP THUẬN VÀ CẤP PHÉP THI CÔNG XÂY DỰNG BIỂN QUẢNG CÁO TẠM THỜI TRONG PHẠM VI HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ CỦA HỆ THỐNG ĐƯỜNG HUYỆN ĐANG KHAI THÁC. Thủ tục bãi bỏ 2
278 THỦ TỤC 6: CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ TRONG PHẠM VI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐƯỜNG HUYỆN ĐANG KHAI THÁC Thủ tục bãi bỏ 2
279 THỦ TỤC 7: CHẤP THUẬN THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG NÚT GIAO ĐẤU NỐI VÀO HỆ THỐNG ĐƯỜNG HUYỆN ĐANG KHAI THÁC Thủ tục bãi bỏ 2
280 THỦ TỤC 8: CẤP PHÉP THI CÔNG NÚT GIAO ĐẤU NỐI VÀO HỆ THỐNG ĐƯỜNG HUYỆN ĐANG KHAI THÁC Thủ tục bãi bỏ 2
281 THỦ TỤC 001: THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ Quản lý công chức, viên chức mới 2
282 THỦ TỤC 001: CẤP ĐĂNG KÝ CHO HỘI ĐOÀN TÔN GIÁO CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG MỘT HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH. Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
283 THỦ TỤC 002: CẤP ĐĂNG KÝ CHO DÒNG TU, TU VIỆN HOẶC CÁC TỔ CHỨC TU HÀNH TẬP THỂ KHÁC CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG MỘT HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
284 THỦ TỤC 003: TIẾP NHẬN THÔNG BÁO THUYÊN CHUYỂN NƠI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH. Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
285 THỦ TỤC 004: ĐĂNG KÝ THUYÊN CHUYỂN NƠI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2