Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
16 THỦ TỤC 11: ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH ĐẢM BẢO QUYỀN SỬ DỤNG, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (13 TRƯỜNG HỢP) Đất đai mới 2
17 THỦ TỤC 12: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU VỀ NHÀ Ở CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CỦA TỔ CHỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỂ BÁN Đất đai mới 2
18 THỦ TỤC 13: THỦ TỤC KÊ KHAI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH (19 TRƯỜNG HỢP) Đất đai mới 2
19 THỦ TỤC 01: THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Môi trường mới 2
20 THỦ TỤC 02: PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Môi trường mới 2
21 THỦ TỤC 03: KIỂM TRA, XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH CỦA DỰ ÁN Môi trường mới 2
22 THỦ TỤC 04: ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Môi trường mới 2
23 THỦ TỤC 05: THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT Môi trường mới 2
24 THỦ TỤC 06: PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT Môi trường mới 2
25 THỦ TỤC 07: ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN Môi trường mới 2
26 THỦ TỤC 08: THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Môi trường mới 2
27 THỦ TỤC 09: PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Môi trường mới 2
28 THỦ TỤC 10: THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Môi trường mới 2
29 THỦ TỤC 11: PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Môi trường mới 2
30 THỦ TỤC 12: XÁC NHẬN HOÀN THÀNH TỪNG PHẦN PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Môi trường mới 2